Semestrální práce z předmětu 36SCP
Vstup textu ve Windows XP Tablet PC Edition 2005

1. ÚVOD

Dialog mezi počítačem a uživatelem se dnes děje pomocí dvou periférií, klávesnice a myši. Klávesnici používáme ke vkládání příkazů a informací, myš především pouze k příkazům . Takové ovládání počítače je vzdálené realitě, kdy případě, že chceme sdělit někomu svůj záměr, uděláme to pomocí mluvené řeči nebo psaného textu. Pomineme fakt, že text sdělení můžeme připravit právě na počítači, neboť v takovém způsobu předání informace je obsažen historický vývoj ovládání počítače. V ovládání počítačů se budeme chtít přiblížit k realitě našeho světa a to proto, aby bylo srozumitelné a použitelné naprosto každým. Kdo neviděl naprostého laika doslova zápasit se současnými způsoby ovládání počítačů!

Firma Microsoft se snaží ukazovat cestu budoucího vývoje počítačů a bylo by překvapením, kdyby neměla představu o interakci počítače s člověkem a představila svůj počítač bez klávesnice a myši, ovládaného hlasem a náhradou běžného pera, ovládaného tak, jak jsou lidé navyklý ze života a se jménem Tablet PC. Počítač má odpovídající hardware (mikrofon a citlivou vrstvu na obrazovce, která reaguje na pohyby pera) a software (rozpoznávání mluveného slova a psaného textu). Počítač Je lehký, dá se snadno přenášet a je nezvykle odolný proti nepřízni okolí.

Tématem naší práce je posoudit komfort práce uživatele s částí systému pro rozpoznávání písma (je nutno podotknout, že rozpoznávanými jazyky jsou pouze angličtina, japonština a čínština). Protože operační systém takového počítače jsou komerční Windows XP (jistě z důvodů kompatibility mezi takovým počítačem a běžnými modely, kdy aplikace pro stolní Windows musí fungovat stejně, z důvodů ekonomických, kdy vývoj jiného systému by byl krajně neefektivní v případě nových výrobků jako je Tablet PC, z důvodů možnosti ovládání konvečními metodami a řady dalších), budou funkce nového počítače jen nadstavbou nad současnými. Jak se návrhářům povedlo tyto funkce začlenit, to zjistíme zaprvé simulovaným kognitivním průchodem a heuristickými metodami.

2. KOGNITIVNÍ PRŮCHOD

Pro kognitivní průchod určíme požadované náležitosti:

V každém kroku kognitivního průchodu si položíme a zodpovíme následující otázky:

 1. Zvolí uživatel správný cíl?
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci?
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci?
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu?

2.1. Zobrazit panel pro vstup textu

 1. Zvolí uživatel správný cíl? NE - tlačítko s ikonou pro vyvolání vstupního panelu textu je viditelné pouze v případě, kdy je pero v těsné blízkosti obrazovky a jeho trojrozměrný tvar nenabádá ke stisknutí. Tlačítko na hlavním panelu je velmi snadno přehlédnutelné ve společnosti ostatních stavových ikon a postrádá trojrozměrný tvar. Uživatel bude tápat.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? NE - ikony na tlačítkách nepřipomínají prováděnou akci, tedy vyvolání vstupního panelu.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO - po konzultaci s manuálem, se zkušenějším uživatelem nebo s nápovědou.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - zobrazí se vstupní panel textu.

2.2. Zvolit správně jeden za tří způsobu psaní textu

 1. Zvolí uživatel správný cíl? NE - ke zvolení vhodného režimu vstupu je zapotřebí zkušenost s rozpoznáváním. Pro souvislé záznamy zvolíme rozpoznávání celých slov a vět (jako u naší první věty), pro krátká slova a čísla druhý způsob rozpoznávání, po jednotlivých znacích (jako u druhé poznámky). Třetí způsob je doplňkem pro předchozí, zvláště u speciálních znaků. Správným cílem jsou ikony po levé straně panelu, nepoučený uživatel nemá o jejich funkci ani potuchy.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? NE - nemá o nutnosti zvolit správný způsob rozpoznávání povědomí.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? NE.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - vstupní panel se změní podle zvolené ikony.

2.3. Napsat text vzkazu - první věta

 1. Zvolí uživatel správný cíl? ANO - ano, chtěl napsat text.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? ANO - ploška pro psaní je zvýrazněná a dostatečně velká. Je zřejmé, že právě zde se text vkládá.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - ikona kurzoru se změní v tečku a začne se vykreslovat psaný text, který se po ukončení slova hned rozpoznává.

2.4. Opravit špatně rozpoznaná slova nebo znaky - první věta

 1. Zvolí uživatel správný cíl? ANO - rozpoznaná slova jsou pod napsaným textem zobrazena v rámečcích, které vybízejí ke klinutí.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? ANO - při najetí na slovo se kurzor změní v ručičku, symbol Windows pro klepnutí, a poté se otevře panel pro opravy, kde jsou možné varianty slova. Kliknutím na variantu se slovo rozpozná správně, kurzor se opět mění v ručičku.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO - standardní chování Windows.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - objeví se panel pro opravy, po opravě se uzavře a slovo je rozpoznáno správně.

2.5. Napsat text vzkazu - druhá věta

Zde už jako zkušený uživatel zvolíme druhou variantu vkládání textu, rozpoznávání jednotlivých písmen.

 1. Zvolí uživatel správný cíl? ANO - ano, je již zkušený.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? ANO - ploška pro psaní je výrazná a rozdělená svislými čarami tak, že je zřejmé, kam se mají písmena psát.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - ikona kurzoru se změní v tečku a začne se vykreslovat psaný znak, který se ihned po skončení psaní mění v rozpoznané symboly.

2.6. Opravit špatně rozpoznaná slova nebo znaky - druhá věta

 1. Zvolí uživatel správný cíl? ANO - šipka pod rozpoznaným znakem vybízí ke klepnutí.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? ANO - ano, zkušenost s ovládáním Windows. Rozbalovací šipka nabízí výběr z dalších prvků seznamu.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO - standardní chování Windows.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - objeví se seznam dalších možností znaku a klepnutím se znak opraví. Pokud znak (jako v našem případě) chybí, musí se slovo vymazat a napsat znovu.

2.7. Vložit text do aplikace

 1. Zvolí uživatel správný cíl? ANO - tlačítko Insert je vhodně umístěné a použití textového popisku je výmluvné.
 2. Pozná uživatel, že má k dispozici správnou akci? ANO - viz. předchozí.
 3. Zvolí uživatel tuto správnou akci? ANO.
 4. Poskytne akce zpětnou vazbu? ANO - rozpoznaný text se objeví v aplikaci a okno panelu se uzavře.

3. HEURISTIKA

4. ZÁVĚR

Test kognitivním průchodem nedopadl dobře.

Uživatel bude mít především potíže s hledáním způsobu, jak zpřístupnit panel pro zadávání textu. Tento problém řeší výukový kurs, který se nabízí po prvním spuštění Windows XP Tablet PC Edition, jehož absolovováním získá uživatel základy psaní textu pomocí pera. Je tvořen jednotlivými kroky s praktickými ukázkami psaní, možností si nabyté vlastnosti vyzkoušet a procvičovat. Nutnost u každého zadávaného textu (u textů do editorů, vstupních políček formulářů, názvů spouštěných programů, atd.) vyvolávat vstupní panel je silně obtěžující, políčko pro jeho vyvolání se objeví vždy u pozice kurzoru a je pracné na něj klepat. Můžeme si přát, aby vstupní panel byl vidět vždy, připravujeme se ale o cenou plochu displeje, který je u těchto modelů vzhledem k jeho ceně s malým rozlišením. bylo by vhodné, kdyby šlo text zadávat na celé obrazovce kdekoliv a v jakékoliv velikosti, což by jistě přispělo k uživatelskému komfortu.

Další potíže způsobí rozpoznávání písma, které často pracuje chybně a je možné ho používat jen při dodržení krasopisu nebo s použitím tiskacích písmen. I jednoduché číslice rozpozná často špatně. Nemluvě o možnosti prakticky rozpoznávat jen anglický jazyk, uživatelé těch ostatních jsou odkázani na virtuální klávesnici.

Oprava chybně zadaných slov je v principu dobrá, ale vinou špatného rozpoznávání je jí nutné používat příliš často a uživatel se rychle unaví klikáním a vybíráním správných možností. Interní slovník je možné doplňovat o další slova.

Heuristické srovnání také nedopadlo nejlépe.

Když shrneme všechny výsledky, můžeme s jistotou tvrdit, že používání těchto zařízení pro běžnou práci s PC je nemožné. Jistě ne náhdou mají všechna tato zařízení i běžnou klávesnici a touchpad. Uplatní se především u speciálních aplikací pro terminály, kde od uživatele nepotřebujeme rozsáhlý vstup, stačí nám jen pár slov nebo dokonce jen informace v podobě ťukání perem na obrazovku. To se může hodit u informačních stánků s pevným rozsahem poskytovaných dat, která jsou logicky členěna. Vyhledávání v datech pak probíhá jen pomocí několika písmen nebo slov.

Než původní zacílení Microsoftu těchto Windows na vedoucí pracovníky a obchodníky by bylo vhodné se obrátit k lidem, kteří využijí možnosti volného kreslení více - designéry, grafiky, architekty, umělce. Windows XP nám k vývoji jakýkoliv aplikací poskytnou dobrý základ. Nic to nemění na tom, že tento způsob ovládání bude mít jednou před klasickým ovládáním navrch. Dnes však ještě ne.